Ochrona prywatności uczniów w dobie monitoringu wideo: najlepsze praktyki dla szkół (ze szczególnym uwzględnieniem FERPA)

Łukasz Bonczol
13.07.2023

Wprowadzenie: Rosnące znaczenie monitoringu wizyjnego w szkołach

W epoce, w której technologia cyfrowa została zintegrowana z praktycznie każdym aspektem życia codziennego, szkoły nie są wyjątkiem. Stosowanie monitoringu wideo w szkołach rośnie w szybkim tempie, co wynika z potrzeby zapewnienia bezpiecznych warunków nauki. Jednakże wraz z rosnącym stosowaniem takich środków pojawia się krytyczna kwestia prywatności uczniów, praw rodzinnych i stosowania prawa oświatowego w kontekście tego zmieniającego się krajobrazu.

Dlaczego szkoły powinny mieć kamery bezpieczeństwa?

Korzyści i konsekwencje posiadania kamer bezpieczeństwa w szkołach

Kamery bezpieczeństwa w szkołach oferują wiele korzyści. Na podstawowym poziomie działają one jako skuteczne środki odstraszające przed destrukcyjnym zachowaniem, znęcaniem się i innymi formami niewłaściwego postępowania. Obecność kamer może zniechęcić uczniów do angażowania się w takie zajęcia, tworząc w ten sposób bardziej sprzyjające środowisko do nauki. Ponadto kamery odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu incydentami, zapewniając dowody wizualne, które mogą pomóc w dochodzeniach.

Chociaż korzyści są znaczne, szkoły muszą również dokładnie rozważyć konsekwencje. Integracja nadzoru wideo ujawnia krytyczne kwestie dotyczące prywatności uczniów oraz praw rodziców i rodzin, a więc obszarów regulowanych skomplikowanym ustawodawstwem, takim jak ustawa o prawach rodziny do edukacji i prywatności (FERPA).

Niezaprzeczalnie dobrze zorganizowany system bezpieczeństwa obejmujący kamery wideo może znacząco poprawić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w środowisku szkolnym. Przynosi korzyści nie tylko indywidualnym interesariuszom – uczniom, nauczycielom, rodzicom i kadrze pedagogicznej, ale także wzbogaca społeczność szkolną jako całość.

Oprócz zapewnienia uspokajającej atmosfery wszystkim zaangażowanym, systemy monitoringu wizyjnego zapewniają także szybką reakcję na wszelkie zakłócenia, w tym obecność niezarejestrowanych gości, przypadki znęcania się lub kradzieży. Ten spokój ducha może przyciągnąć nowych uczniów i zmniejszyć napięcie w środowisku szkolnym, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się i rozwojowi.

Zastosowania systemów monitoringu wizyjnego w szkołach

Oprócz zwiększania bezpieczeństwa kamery te odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu znęcaniu się dzięki możliwości rejestrowania interakcji uczniów, dostarczając w ten sposób namacalnych dowodów w razie potrzeby. Sama obecność kamer bezpieczeństwa często zniechęca do działań przestępczych, chroniąc w ten sposób własność szkoły przed potencjalną kradzieżą lub wandalizmem. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń nagrany materiał filmowy może służyć jako ważny dowód dla organów ścigania lub firm ubezpieczeniowych. Co więcej, kamery te są doskonałym narzędziem do monitorowania ruchu gości, zapewniając zgodność z ograniczeniami dotyczącymi wyznaczonego obszaru.

Strategiczne rozmieszczenie kamer bezpieczeństwa w szkołach i polityka dotycząca dokumentacji edukacyjnej uczniów

Maksymalizacja skuteczności systemów monitoringu wideo zależy w dużej mierze od ich strategicznego rozmieszczenia na terenie szkoły. Kamery umieszczone w obszarach o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze, wejścia, klatki schodowe, kawiarnie, sale gimnastyczne, place zabaw, audytoria, stadiony i parkingi, zapewniają kompleksowy zasięg i zwiększone bezpieczeństwo. Chociaż obawy dotyczące prywatności generalnie wykluczają instalację kamer w klasach, kamery umieszczone na korytarzach mogą zapewniać częściową widoczność drzwi klas, zapewniając wgląd w zachowania uczniów i skuteczność nauczania.

Czas przechowywania nagrań z monitoringu różni się w zależności od stanu. Na przykład, choć prawo stanu Teksas przewiduje minimalny sześciomiesięczny okres przechowywania, szkoły w Wirginii Zachodniej mają obowiązek przechowywać nagrania przez trzy miesiące. Zrozumienie tych norm właściwych dla danego stanu ma ogromne znaczenie przy konfigurowaniu szkolnego systemu monitoringu wideo.

Kluczowe kwestie dotyczące optymalnego wdrożenia szkolnego systemu monitoringu wideo

Aby zapewnić pomyślne wdrożenie i optymalne wykorzystanie szkolnego systemu dozoru wizyjnego, zaleca się przestrzeganie pewnych najlepszych praktyk:

 1. Monitorowanie w czasie rzeczywistym: przydziel dedykowany personel ochrony do aktywnego monitorowania materiału na żywo. Pomaga to w szybkiej identyfikacji i rozwiązywaniu potencjalnych zagrożeń.
 2. Regularne tworzenie kopii zapasowych: utrzymywanie kopii zapasowych nagrań z monitoringu ma kluczowe znaczenie ze względu na często długotrwały charakter interakcji z organami ścigania i ubezpieczycielami. Zapewnia to dostępność niezbędnych dowodów nawet po zdarzeniu. Odpowiednie rozwiązania w zakresie przechowywania danych mogą pomóc zachować jakość wideo i zapobiec przypadkowemu nadpisaniu zarchiwizowanego materiału.
 3. Ustanów systemy ostrzegania: wykorzystując postęp technologiczny, taki jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, nowoczesne kamery mogą skutecznie wykrywać wzorce i zagrożenia. Konfigurowanie systemów ostrzegania w celu szybkiego powiadamiania odpowiednich stron umożliwia szybszy czas reakcji i wzmacnia ramy bezpieczeństwa.Podsumowując, choć systemy monitoringu wideo przynoszą szkołom ogromne korzyści, ważne jest również rozważenie konsekwencji dla prywatności i zapewnienie zgodności z przepisami takimi jak FERPA. Równoważąc te rozważania, szkoły mogą stworzyć coraz bezpieczniejsze środowisko do nauki i rozwoju.

Niezamierzone konsekwencje: paradoks zwiększonej przestępczości w przypadku kamer bezpieczeństwa w klasach

W dążeniu do zwiększonego bezpieczeństwa integracja kamer w salach lekcyjnych może wydawać się intuicyjnym krokiem. Jednakże badania sugerują nieoczekiwany rezultat: wzrost liczby przestępstw w środowisku szkolnym, za wyjątkiem szkód materialnych. Ten pozornie paradoksalny scenariusz wymaga bliższego zbadania.

Inwestowanie w technologię nadzoru z pewnością ma znaczące konsekwencje finansowe. Oprócz początkowych nakładów istnieje również bieżąca konserwacja i potencjalna potrzeba modernizacji lub wymiany. Jednak rzeczywisty koszt może nie mieć charakteru finansowego. Obecność kamer może w niezamierzony sposób wywołać więcej problemów behawioralnych, którymi władze szkolne muszą się zająć.

Co więcej, użyteczność kamer w salach lekcyjnych staje pod znakiem zapytania, gdy weźmiemy pod uwagę miejsca, w których zwykle wybuchają konflikty. Przypadki agresji i niewłaściwego zachowania są częściej zgłaszane w mniej nadzorowanych obszarach, takich jak korytarze, łazienki i klatki schodowe, gdzie kamery w klasach zapewniają niewielki lub żaden zasięg.

Być może jedną z bardziej niepokojących konsekwencji zwiększonego nadzoru jest jego potencjalny wkład w kontrowersyjne zjawisko „rurociągu ze szkoły do więzienia”. Koncepcja ta odnosi się do rygorystycznego stosowania środków karnych i polityki zerowej tolerancji w szkołach, co według niektórych może w sposób niezamierzony skierować uczniów na ścieżkę prowadzącą do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Wzmożony nadzór może stworzyć środowisko bardziej przypominające zakład karny niż instytucję edukacyjną, potencjalnie pogłębiając ten efekt.

Podsumowując, rozmieszczenie kamer bezpieczeństwa w klasach wymaga przemyślanej równowagi. Chociaż ich rola w zapewnianiu bezpieczeństwa jest niekwestionowana, ich niezamierzony wpływ na zachowanie uczniów i ogólny wskaźnik przestępczości wymaga starannego rozważenia.

Kamery monitorujące i prywatność uczniów

Rozwój kamer monitorujących w szkołach: przegląd

Wzrost liczby kamer monitorujących w szkołach wynika z rosnących obaw związanych z bezpieczeństwem i ochroną. Ponadto wszechobecność inteligentnych urządzeń zmieniła krajobraz okręgów szkolnych, wprowadzając zarówno praktyczne, jak i prawne implikacje dotyczące ich wykorzystania w placówkach edukacyjnych. Urządzenia te, obok tradycyjnych kamer CCTV, oferują możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym, pomagając w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i zapobieganiu incydentom. Służą także jako sposób monitorowania przestrzegania zasad i przepisów szkolnych, wspierając w ten sposób dyscyplinę wśród uczniów.

Wpływ prowadzenia dokumentacji edukacyjnej uczniów na prywatność uczniów

Nagrywanie uczniów w kontekście edukacyjnym zazwyczaj wymaga jasnego uzasadnienia edukacyjnego, takiego jak pomoc uczniowi w nauce lub rejestrowanie jego aktywności, np. zabaw lub wydarzeń sportowych, w celu poprawy wyników. Ogólnie dopuszczalne są również projekty prowadzone w klasie pod okiem nauczyciela, wykorzystujące obraz lub dźwięk. Jednakże przypadki te często wymagają uprzedniej zgody administracyjnej, aby zachować równowagę między korzyściami edukacyjnymi a prawem do prywatności.

Pomimo zwiększonego wykorzystania sprzętu do nadzoru, nauczyciele i administratorzy muszą poruszać się po złożonym środowisku prawnym. Chociaż ustawa Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) nie reguluje wyraźnie praktyk w zakresie nagrywania w szkołach, zobowiązuje szkoły do ochrony prywatności uczniów. Filmy z udziałem uczniów mogą stać się częścią „historii edukacji”, jeśli skupiają się na konkretnym uczniu i są przechowywane przez szkołę, kontrastując z szerszymi materiałami z wydarzeń szkolnych.


Poruszanie się po edukacji specjalnej, spotkaniach IEP i konsekwencjach nieautoryzowanego nagrywania

Chociaż wpływ praktyk związanych z nagrywaniem na prywatność i zgodność z prawem zasadniczo dotyczy wszystkich uczniów, pewne szczególne uwagi dotyczą szkół specjalnych. Ustawa o edukacji osób niepełnosprawnych (IDEA) nie reguluje bezpośrednio nieograniczonego dostępu rodziców do klas zajmujących się kształceniem specjalnym. Uznaje się jednak, że rodzice dzieci niepełnosprawnych odgrywają kluczową rolę w edukacji ich dzieci. Zatem prawo do obserwacji sal lekcyjnych w dużej mierze zależy od polityki lokalnej i stanowej. Ogólnie rzecz biorąc, nagrywanie w klasach nie jest uważane za niezbędne do znaczącego udziału rodziców w ramach IDEA.

Jeśli chodzi o spotkania dotyczące IEP, IDEA nie podaje konkretnych wytycznych, pozostawiając podejmowanie decyzji w dużej mierze lokalnym zarządom szkół. Mają za zadanie opracować zasady zezwalające lub ograniczające nagrywanie, dopuszczając wyjątki, gdy nagranie jest konieczne, aby rodzic mógł zrozumieć przebieg postępowania. To delikatne balansowanie pokazuje, jak ważne jest zrozumienie i poszanowanie wyjątkowych kwestii związanych z prywatnością w kontekście edukacji specjalnej.

Kolejnym istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, są konsekwencje prawne nieuprawnionego nagrywania. W Stanach Zjednoczonych nagrywanie rozmów bez zgody wszystkich stron może być nielegalne, w zależności od federalnych i stanowych przepisów dotyczących podsłuchiwania i podsłuchiwania. W związku z tym szkoły muszą ostrożnie przekraczać te granice prawne, jeśli chodzi o nagrywanie w placówkach edukacyjnych, aby chronić zarówno prawo, jak i prywatność uczniów.

Wpływ nadzoru wideo na prywatność uczniów i ewoluujący dialog

Pomimo korzyści związanych z bezpieczeństwem pojawienie się nadzoru wideo i jego powszechne zastosowanie doprowadziło do powstania złożonych pytań dotyczących prywatności uczniów. Urządzenia pomagające zachować bezpieczeństwo i dyscyplinę na terenie szkoły to te same urządzenia, które rejestrują codzienną aktywność uczniów, tworząc namacalny zapis ich działań i zachowań. Ta dwoistość budzi obawy, że stały nadzór może naruszać prawo uczniów do prywatności, ryzykując przekształcenie szkół w przestrzenie ciągłej kontroli.

Zniuansowany charakter tych rozważań dotyczących prywatności podkreśla potrzebę ciągłego dialogu. Wraz ze wzrostem poziomu nadzoru w szkołach dyskusje na temat obaw związanych z prywatnością muszą ewoluować równolegle. Rola nadzoru w edukacji jest wieloaspektowa i choć może być narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo i dyscyplinę, należy go wdrażać w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem prywatności uczniów za podstawę. Dialog na temat nadzoru i prywatności w szkołach nie jest zatem pełną rozmową, ale ciągłą i dynamiczną wymianą w miarę ewolucji technologii i krajobrazu prawnego.

Prawa rodziny w nadzorze szkolnym

Ustawa o prawach rodziny do edukacji i prywatności (FERPA) i jej związek z nadzorem wideo

FERPA, prawo federalne obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, reguluje dostęp i prywatność dokumentacji edukacyjnej uczniów. Na mocy ustawy FERPA rodzice mają prawo dostępu do dokumentacji edukacyjnej swojego dziecka. Uprawnienie to przechodzi na ucznia po ukończeniu przez niego 18 lat.

Jednakże związek pomiędzy FERPA i monitoringiem wideo na żywo jest złożony. Chociaż prawo nie wspomina wyraźnie o nagraniach wideo, szeroko definiuje dokumentację edukacyjną jako dokumentację bezpośrednio związaną z uczniem i prowadzoną przez agencję lub instytucję edukacyjną lub stronę działającą w imieniu agencji lub instytucji. W związku z tym, jeśli zapis z monitoringu wideo odnosi się bezpośrednio do ucznia, może podlegać kompetencjom FERPA.

Prawa rodzicielskie dotyczące przeglądania i wykorzystywania nagrań z monitoringu

Na mocy ustawy FERPA rodzice mają prawo dostępu do dokumentacji edukacyjnej swojego dziecka, ale prawo to ma ograniczenia w przypadku nagrań z kamer monitoringu. Na przykład, jeśli w filmie uczestniczy wielu uczniów, szkoła może być zmuszona zrównoważyć prawa wszystkich zaangażowanych uczniów. Co więcej, szkoły nie są na ogół zobowiązane do tworzenia lub dostarczania nowych zapisów w odpowiedzi na żądanie FERPA, na przykład poprzez edytowanie lub manipulowanie materiałem filmowym, aby pokazać tylko jednego ucznia.


Równowaga między bezpieczeństwem szkoły a prywatnością uczniów: względy prawne

Dychotomia zachowania bezpieczeństwa i poszanowania prywatności

Znalezienie równowagi pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole a poszanowaniem prywatności uczniów jest zadaniem złożonym, tym bardziej w dobie technologii cyfrowej. Chociaż kamery mogą zapobiegać złym zachowaniom i zapewniać bezpieczeństwo na terenie szkoły, mogą być również postrzegane jako natrętne i apodyktyczne. Ta dychotomia stanowi wyjątkowe wyzwanie zarówno dla administratorów szkół, jak i prawników, którzy radzą sobie z zawiłościami przepisów takich jak FERPA w kontekście nadzoru szkolnego.

FERPA i jej implikacje dla nadzoru wideo

Rola FERPA w regulowaniu praktyk nadzoru szkolnego jest znacząca. Ponieważ nagrania z monitoringu z udziałem uczniów można w świetle ustawy uznać za dokumentację edukacyjną, szkoły mają obowiązek postępować z takimi nagraniami zgodnie z przepisami FERPA. Obejmuje to zapewnienie prywatności nagrań, zarządzanie prośbami o dostęp oraz, w niektórych przypadkach, zapewnienie rodzicom lub uprawnionym uczniom możliwości sprawdzenia i przejrzenia materiału filmowego.

Jak szczegółowo opisano we wnikliwym artykule M. Thomasa Trenholma, Esq. pt. „Zrozumienie ustawy FERPA: wymagania dotyczące prywatności dla szkół”, ustawa Family Educational Rights and Privacy Act („FERPA”) zawiera szczegółowe przepisy, które bezpośrednio wpływają na wykorzystanie nadzoru wideo w szkołach. FERPA stanowi, że zdjęcie lub film przedstawiający ucznia może zostać uznane za dokumentację edukacyjną pod dwoma warunkami:

 • Materiał jest bezpośrednio związany z uczniem;
 • Materiał jest utrzymywany przez agencję lub instytucję edukacyjną lub przez stronę działającą w imieniu agencji lub instytucji;

Przepisy te stanowią, że nagrania wideo lekcji w klasach mogą kwalifikować się jako nagrania edukacyjne chronione przez FERPA, ale tylko wtedy, gdy odnoszą się bezpośrednio do ucznia i są przechowywane przez okręg lub stronę reprezentującą interesy okręgu. Instytucje edukacyjne muszą zrozumieć te niuanse, aby skutecznie poruszać się po skomplikowanym skrzyżowaniu bezpieczeństwa uczniów, prywatności i prawa.

Jak szkoły radzą sobie z prośbami o obejrzenie?

Protokół przesyłania i przetwarzania żądań oglądania

Kiedy rodzic lub uprawniony uczeń prosi o obejrzenie nagrania z monitoringu, szkoły zazwyczaj postępują zgodnie ze standardowym protokołem. Obejmuje to weryfikację tożsamości osoby żądającej i jej prawa dostępu do nagrania, ustalenie, czy film jest nagraniem edukacyjnym w rozumieniu ustawy FERPA, a także rozważenie praw innych uczniów, którzy mogą być widoczni w nagraniu.

Na przykład wszystkie prośby o obejrzenie muszą być składane na piśmie i tylko osoby bezpośrednio zainteresowane nagraniem mogą o to poprosić. Prośby o obejrzenie należy kierować do Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Obiektów lub Koordynatora ds. IT w ciągu 6 dni szkolnych od daty nagrania. Zatwierdzenie lub odrzucenie prośby o obejrzenie zostanie przekazane w ciągu 1 dnia szkolnego od otrzymania prośby, a po zatwierdzeniu nagrania zostaną udostępnione do wglądu w dodatkowym dniu szkolnym.

Szkoły mogą również konsultować się z radcą prawnym, aby zapewnić zgodność z ustawą FERPA i innymi obowiązującymi przepisami. Nagrania pozostają własnością szkoły i mogą być powielane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i polityką Zarządu.


Typowe scenariusze przeglądania żądań i ich obsługi

Szkoły mogą otrzymywać prośby o wgląd w różne scenariusze, na przykład gdy rodzic chce poznać okoliczności prowadzące do działań dyscyplinarnych wobec jego dziecka lub gdy istnieje obawa o bezpieczeństwo. Szkoły rozpatrują takie prośby, sprawdzając je indywidualnie, biorąc pod uwagę status filmu wideo zgodnie z ustawą FERPA oraz prawa do prywatności wszystkich uczniów widoczne w materiale filmowym.

Rodzice lub opiekunowie mogą zażądać wglądu w nagrania swoich dzieci tylko wtedy, gdy nagrania te zostały wykorzystane w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym ich dzieci. Takie prośby są rozpatrywane zgodnie z polityką szkoły FERPA i innymi obowiązującymi przepisami. W przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem lub ochroną lub podejrzeń zdarzeń wymagających przeglądu, materiał wideo będzie przeglądany wyłącznie przez upoważnionych pracowników, chyba że dyrektor szkoły, zastępca dyrektora lub inna osoba wyznaczona przez administratora wyrazi na to wyraźną zgodę.

Kto może oglądać nagrania CCTV?

Prawo do oglądania nagrań CCTV w szkołach jest narzucane przede wszystkim przez FERPA. Rodzice i uprawnieni uczniowie mają na ogół prawo do wglądu i przeglądu dokumentacji edukacyjnej, w tym nagrań wideo, które bezpośrednio odnoszą się do ucznia. Jednakże inne strony mogą uzyskać dostęp na określonych warunkach, np. administratorzy szkół prowadzący dochodzenie w sprawie incydentu lub funkcjonariusze organów ścigania wykonujący swoje obowiązki.

Materiał wideo można oglądać wyłącznie w obecności co najmniej dwóch upoważnionych osób, w tym między innymi dyrektora szkoły, zastępcy dyrektora, przewodniczącego Rady ds. zarządzania Kartą, koordynatora ds. bezpieczeństwa i obiektów, koordynatora IT lub innego administratora wyznaczonego przez Szkołę Dyrektor. Oglądanie odbywa się zwykle wyłącznie w Biurze Handlowym, chyba że prawo stanowi inaczej.

Ponadto szkoły prowadzą szczegółowy pisemny dziennik osób oglądających nagrania wideo, rejestrujący datę i miejsce oglądania, powody oglądania, datę wykonania nagrania i podpis widza, zgodnie z wymogami prawa.

Czy filmy wideo monitoringu szkolnego są uważane za poufne nagrania FERPA? Trwająca debata

Różne punkty widzenia na tę kwestię

Kwestia, czy nagrania wideo z monitoringu szkolnego są poufnymi dokumentami FERPA, jest przedmiotem ciągłej debaty. Niektórzy twierdzą, że te filmy stanowią dokumentację edukacyjną chronioną przez FERPA, ponieważ zawierają informacje bezpośrednio związane z uczniami. Inni twierdzą, że nie wszystkie filmy wideo należą do tej kategorii i należy wziąć pod uwagę specyfikę każdego przypadku.

Szczegółowe wyjaśnienie niedawnej sprawy, w której uznano, że nagrania wideo z monitoringu nie stanowią poufnych zapisów FERPA

Niedawną sprawą, która wysunęła tę kwestię na pierwszy plan, jest sprawa „Davis przeciwko okręgowi szkolnemu hrabstwa St. Johns”. W tej sprawie sąd orzekł, że nagranie z monitoringu nie stanowi zapisu FERPA, ponieważ nie było przechowywane w celu śledzenia zachowania lub postępów ucznia. Orzeczenie to podkreśla złożoność i niuanse klasyfikacji nagrań wideo z monitoringu w ramach ustawy FERPA.

Czy FERPA zezwala przedstawicielom prawnym rodziców lub uprawnionych uczniów na sprawdzanie i przeglądanie filmów wideo z rodzicem lub uprawnionym uczniem?

Według FERPA szkoła musi umożliwić rodzicowi lub uprawnionemu uczniowi wgląd i przegląd dokumentacji edukacyjnej ucznia. Zwykle obejmuje to przedstawiciela prawnego działającego w ich imieniu. Jednakże podlega to tym samym warunkom i ograniczeniom – mianowicie prawom innych uczniów, którzy mogą być widoczni na nagraniu.

„Czy filmy wideo monitoringu szkolnego są uważane za poufne dane FERPA? Pytanie ponownie w centrum uwagi

Ustawa o prawach rodziny do edukacji i prywatności (FERPA) od dawna stanowi kamień węgielny w ochronie prywatności uczniów. Jednak tocząca się debata na temat jej zakresu koncentruje się wokół tego, czy filmy z monitoringu szkolnego wchodzą w zakres jej kompetencji jako poufne nagrania edukacyjne. Incydent w Connecticut ponownie ożywił tę dyskusję, ilustrując złożoność problemu i potrzebę dokładnego rozważenia przy jego interpretacji.

Nierozstrzygnięta kwestia nagrań z monitoringu w ramach FERPA

Filmy z monitoringu szkolnego często rejestrują istotne momenty, które mają znaczące konsekwencje dla zaangażowanych uczniów i personelu. Jednak to, czy uważa się je za poufne zapisy edukacyjne chronione przez FERPA, pozostaje nierozstrzygniętą kwestią. Niejasność wynika z tego, że takie filmy mogą zawierać informacje bezpośrednio związane z uczniami, co potencjalnie kwalifikuje je jako dokumentację edukacyjną. Z drugiej strony inni twierdzą, że nie każdy film należy traktować jako taki, co wymaga indywidualnego zbadania każdego przypadku.

Sprawa z Connecticut wysuwa debatę na pierwszy plan

Jak donosi Student Press Law Center, niedawny incydent w Connecticut sprawił, że kwestia ta ponownie znalazła się w centrum uwagi. Dyrektorka szkoły podstawowej, Carmen Perez Dickson, znalazła się pod obserwacją w związku z oskarżeniami o fizyczne znęcanie się nad dwójką przedszkolaków, a rzekomy czyn zarejestrowała szkolna kamera monitoringu. Jednakże okręg szkolny odrzucił prośbę reportera Connecticut Post o obejrzenie materiału, powołując się na ustawę FERPA i oznaczając film jako „poufny dokument edukacyjny”. (Link referencyjny)

Sytuacja uległa zmianie, gdy Komisja Wolności Informacji (FOI) stanu Connecticut zaprzeczyła twierdzeniom okręgu szkolnego. Komisja, przyznając reporterce Lindie Lambeck dostęp do nagrania wideo, orzekła, że nie kwalifikuje się ono jako poufne nagranie FERPA.

Interpretacja FERPA Komisji FOI

Na decyzję Komisji wpłynęły dwa główne powody. Po pierwsze, dzieci na filmach były na tyle rozmazane, że nie można było ich łatwo zidentyfikować, co pozwoliło zachować ich prywatność. To rozumowanie kontrastuje z punktem widzenia Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którym dokumentacja może nadal podlegać przepisom FERPA, nawet po usunięciu informacji identyfikujących, jeśli osoba składająca wniosek może określić, o jakiego ucznia chodzi.

Po drugie, Komisja stwierdziła, że film „bezpośrednio odnosi się do postępowania dyrektora szkoły, a nie do występujących w nim uczniów”. Taka interpretacja jest kluczowa, ponieważ uniemożliwia instytucjom edukacyjnym ukrywanie zarzutów wobec swoich pracowników poprzez błędne kategoryzowanie takich przypadków jako „akta uczniów”.

Krok w kierunku większej przejrzystości i odpowiedzialności

Jednomyślne orzeczenie Komisji stawia Connecticut na równi ze stanami takimi jak Nowy Jork i Luizjana, gdzie sądy w podobny sposób odmówiły sklasyfikowania nagrań z monitoringu jako nagrań FERPA. Decyzja ta pomaga w wyjaśnieniu otoczenia prawnego dotyczącego szkolnych filmów wideo i ustawy FERPA, podkreślając potrzebę przejrzystości w szkolnych sprawach dyscyplinarnych.

Choć okręg szkolny ma prawo odwołać się od tej decyzji, nie jest pewne, czy podejmie takie działania. Na razie orzeczenie to stanowi istotny precedens, przypominając szkołom i instytucjom edukacyjnym w całym kraju, aby rozważnie stosowały ustawę FERPA, a nie wykorzystywały ją jako wymówkę do odmowy dostępu do dokumentacji, która może zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność”.

Wyjaśnianie statusu filmów z nadzoru szkolnego w ramach ustawy FERPA: najnowsze orzeczenia sądu

„W sektorze edukacyjnym klasyfikacja filmów z monitoringu szkolnego zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) pozostaje istotnym punktem spornym. Według prawników Tucker Arsenberd, niedawne postępowania sądowe w Pensylwanii zapewniły pewną jasność w tej kwestii, wydając dekret że takie filmy, zwłaszcza przedstawiające interakcje między dorosłymi a uczniami, nie kwalifikują się jako nagrania edukacyjne w rozumieniu ustawy FERPA. Zamiast tego są uznawane za nagrania publiczne w rozumieniu ustawy o prawie do wiedzy (RTKL).” (Odniesienie: prawnicy Tucker Arsenberd)

Dwie sprawy sądowe, w szczególności Easton Area Sch. Odległ. przeciwko Millerowi i Central Dauphin School District przeciwko Hawkins, odegrały kluczową rolę w zdefiniowaniu związku między nagraniami wideo z monitoringu a ustawą FERPA. Obie sprawy dotyczyły nagrań z monitoringu z autobusów szkolnych – jeden przedstawiał nauczyciela surowo dyscyplinującego ucznia, a drugi nagrywał konfrontację pomiędzy uczniem a rodzicem innego ucznia. W obu przypadkach okręgi szkolne początkowo odrzuciły prośbę o udostępnienie filmu, uznając je za dokumentację edukacyjną w ramach ustawy FERPA.

Jednak Office of Open Records (OOR) nie zgodził się z tą kategoryzacją, a sądy pierwszej instancji podtrzymały punkt widzenia OOR. Argumentowali, że przedmiotowy materiał filmowy dotyczył bezpośrednio zaangażowanych w niego dorosłych, a nie uczniów, w związku z czym nie kwalifikował się jako „dokumenty edukacyjne” w rozumieniu FERPA.

FERPA określa szczegółowe przepisy mające na celu zapewnienie, że szkoły otrzymujące pomoc federalną nie ujawniają wrażliwych informacji o uczniach bez zgody rodziców. Dokumentacja edukacyjna w rozumieniu tej ustawy to materiały, które dotyczą bezpośrednio ucznia i są prowadzone przez okręg szkolny. Dlatego też dokument musi spełniać oba te kryteria, aby można go było sklasyfikować jako dokument edukacyjny.

Miller i Hawkins: Łamanie orzeczeń sądu

W sprawie Miller sąd stwierdził, że wideo, choć dokumentuje interakcję między nauczycielem a uczniem, nie stanowi nagrania edukacyjnego. Stwierdził, że materiał filmowy dotyczył przede wszystkim działań nauczyciela, a nie ucznia, w związku z czym nie spełniał kryterium „bezpośrednio powiązanego” świadectwa edukacji.

W sprawie Hawkins na nagraniu uchwycono spór pomiędzy uczniem a rodzicem, bez dowodów sugerujących, że uczeń został ukarany dyscypliną w związku z nagranym incydentem. W związku z tym sąd stwierdził, że wideo nie odnosiło się bezpośrednio do ucznia, co stanowiło powtórzenie wcześniejszego orzeczenia w sprawie Miller. Ponadto ustalono, że materiał filmowy nie był „utrzymywany” przez okręg szkolny, co jest kolejnym warunkiem uznania akt za dokument edukacyjny w ramach ustawy FERPA.

Przestroga: nie każdy film z autobusu szkolnego jest rejestrem publicznym

Te decyzje sądu znacznie zawęziły zastosowanie FERPA do filmów z monitoringu szkolnego, ale nie wszystkie takie filmy zostały uznane za rejestry publiczne poza ochroną FERPA. Kluczowym czynnikiem pozostaje stopień, w jakim film wideo odnosi się bezpośrednio do zaangażowanych uczniów i czy ma to dla nich konsekwencje. Na przykład sąd w Miller odróżnił swoje orzeczenie od innej sprawy, w której nagranie z monitoringu uchwyciło kłótnię uczniów, która była bezpośrednio związana z zachowaniem uczniów.

Co więcej, orzeczenia sądu są zgodne z wytycznymi Departamentu Edukacji, który stanowi, że film przedstawiający walczących uczniów, wykorzystany w postępowaniu dyscyplinarnym, jest bezpośrednio powiązany z zaangażowanymi uczniami. Dodatkowo, jeśli taki film lub zdjęcie znajduje się w dokumentacji dyscyplinarnej uczniów, uważa się, że jest ono „utrzymywane” przez okręg w ramach ustawy FERPA.

Dlatego też w przypadku żądania RTKL o udostępnienie filmu wideo z udziałem ucznia okręgom szkolnym zaleca się zwrócenie się do porady prawnej. Ustalenie, czy film jest dokumentacją edukacyjną ucznia objętą ustawą FERPA, często wiąże się ze złożonymi i wrażliwymi na fakty rozważaniami.

Przypadek użycia kamer w klasach pedagogiki specjalnej

Unikalne kwestie w klasach edukacji specjalnej

W klasach kształcenia specjalnego należy wziąć pod uwagę szczególne względy, jeśli chodzi o wykorzystanie kamer wewnętrznych. Klasy te często wykorzystują bardziej spersonalizowane metody nauczania i zaspokajają potrzeby uczniów z różnorodnymi potrzebami. W związku z tym należy uważnie zarządzać wykorzystaniem kamer w tych miejscach, aby nie naruszać praw tych uczniów.

W artykule „Bringing Legislation on Cameras in Classrooms Into Focus”, którego autorką jest Maureen van Stone, Esq., MS; Mallory Finn, Esq.; i Alyssa Navarrete Thorn, Esq., przeprowadzane jest dokładne badanie wykorzystania kamer monitorujących w klasach szkół specjalnych. Ten fascynujący artykuł, dostępny do publicznego wglądu pod tym linkiem, oferuje kluczowy wgląd w niuanse i złożoność tego współczesnego problemu edukacyjnego.

Przepisy federalne: Żadne prawo federalne nie wymaga wyraźnie ani nie zabrania używania kamer w klasach lekcyjnych, jednak kilka przepisów federalnych, w tym ustawa o rodzinnych prawach do edukacji i prywatności (FERPA) oraz ustawa o edukacji osób niepełnosprawnych (IDEA), ma znaczenie w tej dyskusji.

FERPA: To prawo federalne chroni prywatność dokumentacji edukacyjnej uczniów. Zapewnia rodzicom i opiekunom prawnym prawa związane z dokumentacją edukacyjną ich dziecka, w tym dostęp, wgląd, poprawianie i kontrolę nad ujawnianiem danych osobowych. Możliwość zastosowania FERPA do nagrań z monitoringu zależy od tego, czy przedstawienie wizualne jest bezpośrednio, czy jedynie przypadkowo powiązane z uczniem, co jest ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

IDEA: Utworzona, aby zapewnić wszystkim dzieciom niepełnosprawnym dostęp do bezpłatnej, odpowiedniej edukacji publicznej, IDEA przyjmuje definicję osiągnięć edukacyjnych podaną przez FERPA. W związku z tym FERPA ma zastosowanie również do wszystkich uczniów korzystających z edukacji specjalnej i powiązanych usług w ramach IDEA.

Przyjęte przepisy i polityki stanowe: Państwa mają różne podejścia do stosowania kamer w klasach szkół specjalnych – niektóre przyjęły odpowiednie przepisy, inne odrzucają takie projekty ustaw, a jeszcze inne oczekują na przyjęcie przepisów. W chwili publikacji artykułu trzy stany przyjęły przepisy wdrażające kamery wideo z funkcją dźwięku w salach lekcyjnych szkół specjalnych, chociaż szczegółowe przepisy różnią się w każdym stanie.

Szczegółowa analiza polityki każdego stanu i IDEA są szczegółowo omówione w artykule.

Analiza przypadku: Kamery w placówkach kształcenia specjalnego według polityk poszczególnych stanów:

Przypadkiem, który rzuca światło na te kwestie, jest użycie kamer monitorujących w klasie edukacji specjalnej w Teksasie. Rodzice zostali poinformowani o używaniu kamer i choć niektórzy popierali to rozwiązanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich dzieciom, inni byli zaniepokojeni kwestiami prywatności. Sprawa ta podkreśla potrzebę ostrożnej równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a prywatnością, szczególnie w placówkach edukacyjnych specjalnych.

Teksas

Teksas był pierwszym stanem, który przyjął kompleksowe przepisy dotyczące korzystania z kamer w placówkach edukacji specjalnej zgodnie z sekcją 29.022 Teksasskiego Kodeksu Edukacji uchwaloną w 2015 r., a następnie zmienioną w 2017 i 2019 r. Kluczowe aspekty są następujące:

 • Kamery umieszczane są w placówkach kształcenia specjalnego wyłącznie na pisemny wniosek upoważnionych osób. Do osób tych zaliczają się rodzice dziecka objętego opieką edukacyjną specjalną, członkowie rady szkoły lub jej organu zarządzającego, dyrektor lub wicedyrektor, a także członek personelu wyznaczony do pracy z uczniami ze szkół specjalnych.
 • Szkoły po otrzymaniu wniosku zobowiązane są do zainstalowania, obsługi i konserwacji kamer w klasach kształcenia specjalnego, w których większość uczniów korzysta z usług edukacji specjalnej przez co najmniej 50% dnia zajęć.
 • Przed montażem należy powiadomić pisemnie rodziców uczniów, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia w placówce, w której ma zostać umieszczona kamera.
 • Po zainstalowaniu kamery muszą być konserwowane przez pozostałą część roku szkolnego, chyba że wnioskodawca wycofa swój wniosek na piśmie. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o zaprzestaniu stosowania kamer, rodzice muszą zostać o tym powiadomieni nie później niż pięć dni przed zaprzestaniem stosowania kamer. Jeśli w następnym roku nie wpłynie żadna nowa prośba, kamera nie będzie kontynuować pracy.
 • Powstały obraz z kamer należy przechowywać przez co najmniej trzy miesiące od daty nagrania i nie można go regularnie monitorować, chyba że zostanie złożony wniosek o sprawdzenie.

Prawo zezwala na pozyskiwanie lub przyjmowanie prezentów, stypendiów i datków w celu umieszczenia kamer i ogranicza wykorzystanie tych filmów wyłącznie do promowania bezpieczeństwa uczniów, zabraniając ich wykorzystywania do oceny nauczycieli lub do jakichkolwiek innych celów.

Stowarzyszenie Rad Szkolnych Teksasu udostępnia przewodnik dotyczący pomocy technicznej, który ma pomóc lokalnym systemom szkolnym we właściwym wdrażaniu tego prawa.

Gruzja

W 2016 r. Gruzja przyjęła ustawę Landona Dunsona, na mocy której H.B. 614, nazwany na cześć 10-letniego ucznia z autyzmem i porażeniem mózgowym, w celu regulacji kamer w klasach szkół specjalnych. Dzięki temu ustawodawstwu Gruzja stała się drugim państwem, które zajęło się tą kwestią. Kluczowe aspekty prawa obejmują:

 • Departament Edukacji stanu Georgia jest upoważniony do określania zasad rozmieszczenia kamer monitorujących wideo w samodzielnych salach lekcyjnych, w których uczniowie korzystają ze specjalnych usług edukacyjnych.
 • Departament może zatwierdzić lokalne systemy szkolne (LSS), które już korzystają ze sprzętu do monitorowania wideo w klasach szkół specjalnych, w ramach procesu składania wniosków.
 • Jednak prawo to nie jest obowiązkowe; udział szkoły lub systemu szkół zależy od jego wyłącznego uznania.
 • Jeśli szkoła lub system zdecyduje się wziąć udział, musi spełnić pewne minimalne wymagania:

 • Rodzice lub opiekunowie uczniów w klasach, w których zostaną umieszczone kamery, muszą zostać wcześniej powiadomieni.
 • Materiał filmowy należy przechowywać nie krócej niż trzy miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy od daty nagrania.
 • Relacja wideo musi obejmować wszystkie praktyczne obszary zatwierdzonych sal lekcyjnych.
 • Muszą obowiązywać procedury chroniące poufność danych uczniów zawartych w filmach wideo zgodnie z ustawą o prawach rodziny do edukacji i prywatności (FERPA) oraz innymi odpowiednimi sekcjami oficjalnego kodeksu Gruzji.

 • Wykorzystanie zebranego materiału filmowego ogranicza się do monitorowania nauczania w klasie, interakcji i obserwacji nauczyciela.
 • Departament Edukacji stanu Georgia służy jako punkt przekazujący wszelkie dostępne fundusze stanowe lub federalne na wdrożenie tych kamer.
 • LSS mogą zabiegać i przyjmować prezenty, dotacje i darowizny od dowolnej osoby lub podmiotu w celu umieszczenia kamer monitorujących wideo w salach lekcyjnych.

Wirginia Zachodnia

W 2019 roku legislatura Wirginii Zachodniej przyjęła ustawę Senatu nr 632, która zezwalała na instalowanie kamer w salach lekcyjnych szkół specjalnych. Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. prawo uzależnione jest od dofinansowania środków państwowych z Funduszu Bezpiecznych Szkół. Ustawodawstwo nakłada na okręgowe rady oświatowe obowiązek zapewnienia umieszczenia kamer wideo w samodzielnych salach lekcyjnych, pod warunkiem przydzielenia środków określonych w przepisach.

W tym kontekście samodzielna klasa odnosi się do klasy szkoły publicznej, w której większość uczniów regularnie uczęszczających do niej uczęszcza do szkoły specjalnej. Każda wdrożona kamera musi rejestrować zarówno dźwięk, jak i obraz we wszystkich obszarach klasy edukacji specjalnej, z wyjątkiem toalet. Rodzice uczniów przypisanych do danej klasy, pracownicy szkoły przydzieleni do pracy w klasie oraz zarząd okręgu muszą otrzymać pisemne powiadomienie o nagraniu.

Filmy należy przechowywać przez trzy miesiące po nagraniu. Jeśli złożono prośbę o obejrzenie filmu, należy ją zachować do czasu, aż osoba żądająca obejrzy ją w ciągu 30 dni. W przypadku dochodzenia wideo musi zostać zachowane do czasu zakończenia dochodzenia i wyczerpania wszystkich odpowiednich środków odwoławczych.

Prawo zabrania wykorzystywania nagranego materiału do oceny nauczycieli lub do celów innych niż promowanie zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa uczniów objętych kształceniem specjalnym w samodzielnej klasie. Prawo nie wymaga ciągłego monitoringu wideo; materiał filmowy jest przeglądany w odpowiedzi na konkretne prośby. Wreszcie, statut określa procedury zamawiania i przeglądania materiałów filmowych, zgodnie z ustawą FERPA.

Zrozumienie technologii rozmycia twarzy i jej zastosowanie w szkołach

Technologia zamazywania twarzy, która anonimizuje poszczególne osoby w nagraniu wideo, stanowi jeden ze sposobów pogodzenia bezpieczeństwa i prywatności. Zasłaniając twarze uczniów na filmach, szkoły mogą zachować korzyści płynące z kamer monitorujących, jednocześnie łagodząc obawy dotyczące prywatności. Technologie takie wykorzystują algorytmy do wykrywania i zamazywania twarzy, zapewniając praktyczne rozwiązanie problemów związanych z prywatnością w monitoringu szkolnym.

Dostępnych jest kilka metod rozmycia twarzy, każda ma swoje zalety i wady. Niektóre szkoły mogą zatrudniać pracę fizyczną, ale takie podejście jest często kosztowne, czasochłonne i wymaga umiejętności. Rozwiązania chmurowe oparte na sztucznej inteligencji mogą skutecznie wykonywać to zadanie, ale mogą powodować obawy dotyczące prywatności, ponieważ wymagają przesyłania wrażliwych nagrań na serwery stron trzecich. Alternatywą są serwerowe implementacje sztucznej inteligencji i rozwiązania „on Edge” wbudowane w kamery, ale mogą być kosztowne, wymagać znacznej skali operacji lub mogą nie współpracować z istniejącą infrastrukturą kamer. Dokładność może być również ograniczona ze względu na ograniczoną moc obliczeniową kamer.

Rozwiązania lokalne, takie jak aplikacja komputerowa Gallio PRO oparta na sztucznej inteligencji, mogą stanowić skuteczny środek. To oprogramowanie działa w 100% lokalnie, można je zainstalować na komputerze z systemem Windows lub Mac i może być używane nawet przez personel bez wiedzy technicznej ani umiejętności edycji wideo. Chociaż żadna technologia sztucznej inteligencji nie jest w 100% dokładna i może wymagać sporadycznych ręcznych poprawek, rozwiązania takie jak Gallio PRO, SecureRedact, Celantu i Brighter AI są stale udoskonalane, dzięki czemu są opłacalną inwestycją dla szkół.

Wymagania prawne i najlepsze praktyki dotyczące zamazywania twarzy w celu ochrony prywatności uczniów

Aby skutecznie i zgodnie z prawem stosować zamazywanie twarzy, szkoły muszą wziąć pod uwagę określone wymogi prawne i najlepsze praktyki. Na przykład nadal obowiązują wymagania FERPA dotyczące dokumentacji edukacyjnej i ochrony prywatności. Ponadto szkoły muszą zadbać o to, aby technologia była niezawodna i aby rozmycia obrazu nie dało się łatwo odwrócić.

Jak zamazać twarze uczniów w filmie?

Aby zamazać twarze uczniów na filmie, szkoły zazwyczaj korzystają z oprogramowania do edycji wideo lub specjalistycznych systemów nadzoru z wbudowanymi funkcjami wykrywania twarzy i zamazywania. Narzędzia te automatycznie wykrywają twarze na filmie i stosują efekt rozmycia, skutecznie ukrywając tożsamość poszczególnych osób.

Oprócz tego istnieją rozwiązania do pobrania, takie jak Gallio PRO, które można wygodnie zainstalować na komputerze osobistym. Inną alternatywą jest rozwiązanie „on Edge” wbudowane w kamery, choć ma ono ograniczenia, o których wspomniano wcześniej.

Niezależnie od zastosowanej metody, wszystkie te zautomatyzowane rozwiązania oszczędzają czas i pieniądze, a z biegiem czasu stają się coraz bardziej wydajne. Co ważne, większość z tych rozwiązań nie wykorzystuje ani nie przechowuje informacji biometrycznych, dzięki czemu jest zgodna z wymogami prawa i chroni prywatność osób znajdujących się na nagraniu.

Pojawienie się redakcji selektywnej w tych rozwiązaniach programowych stanowi znaczący postęp. Ta funkcja jest przydatna, gdy w filmie występuje kilka osób, ale istnieje potrzeba udostępnienia nagrania ze względu na zachowanie jednej lub dwóch osób. W tym przypadku przepisy wymagają ochrony prywatności wszystkich innych osób, więc oprogramowanie może selektywnie zamazywać tylko niepowiązane osoby, pozostawiając jasne tematy zainteresowań.

Ogólnie rzecz biorąc, wdrażanie technologii zamazywania twarzy w szkolnych systemach nadzoru nie polega tylko na przestrzeganiu zasad prywatności, ale także na stworzeniu bezpieczniejszego i bezpieczniejszego środowiska nauki dla wszystkich.

Czy kamery CCTV powinny być instalowane w klasach?

To, czy kamery CCTV powinny być instalowane w klasach, jest złożoną kwestią wymagającą dokładnego rozważenia. Chociaż mogą zwiększyć bezpieczeństwo i odpowiedzialność, mogą również budzić obawy dotyczące prywatności i potencjalnie wpływać na środowisko uczenia się. Szkoły powinny rozważyć te czynniki i przed podjęciem decyzji skonsultować się z zainteresowanymi stronami, w tym nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Szczegółowe przepisy państwowe

Czy posiadanie kamer w salach lekcyjnych w Kalifornii jest nielegalne?

W Kalifornii ogólnie dozwolone jest korzystanie z monitoringu wideo w klasach. Szkoły muszą jednak przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących prywatności. Na przykład nagrywanie dźwięku bez zgody jest zabronione, a używanie kamer w miejscach, w których można zasadnie oczekiwać prywatności, takich jak łazienki, jest również niedozwolone.

Czy posiadanie kamer w salach lekcyjnych w Nowym Jorku jest nielegalne?

W Nowym Jorku generalnie dozwolony jest także nadzór wideo w szkołach, pod warunkiem, że jest on zgodny z przepisami dotyczącymi prywatności i uwzględnia obszary, w których obowiązują uzasadnione oczekiwania dotyczące prywatności. Jednakże jakiekolwiek wykorzystanie technologii nadzoru w szkołach powinno być zgodne z wytycznymi Departamentu Edukacji Stanu Nowy Jork dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole oraz wytycznymi New York Civil Liberties Union dotyczącymi prywatności uczniów.

Wniosek

Coraz częstsze stosowanie kamer monitorujących w szkołach wywołało złożoną debatę na temat prywatności uczniów, praw rodzinnych i bezpieczeństwa szkoły. W miarę ciągłego postępu technologicznego szkoły muszą regularnie poddawać ocenie swoje zasady i praktyki nadzoru, aby upewnić się, że przestrzegają przepisów takich jak FERPA i szanują prawa uczniów i rodzin. Wyzwanie polega nie tylko na dostosowaniu się do tych zmian, ale także na kierowaniu nimi w sposób respektujący prawa wszystkich zainteresowanych stron oraz zapewniający uczniom bezpieczne i sprzyjające środowisko uczenia się.

Zastrzeżenie prawne: Informacje zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady prawnej. Nie jesteśmy prawnikami wykonującymi zawód i jako taki ten artykuł nie powinien zastępować profesjonalnej porady prawnej. W każdym konkretnym przypadku zdecydowanie zalecamy konsultację z wykwalifikowanym prawnikiem, aby rozwiązać Twoje unikalne wątpliwości prawne i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.