Zapewnienie prywatności w monitoringu wizyjnym CCTV

Mateusz Zimoch
22.06.2023

I. Wstęp

W miarę postępu technologicznego na świecie systemy monitoringu wideo i telewizji przemysłowej (CCTV) stały się wszechobecne. Są niezbędne dla bezpieczeństwa, zarządzania ruchem, analityki biznesowej i niezliczonych innych zastosowań. Jednak z tymi ogromnymi korzyściami wiąże się znaczne ryzyko: potencjalna ingerencja w prywatność jednostki. Powstaje zatem pytanie: Jak zapewnić prywatność w dobie wszechobecnego monitoringu CCTV?


W artykule tym zagłębiamy się w tę istotną kwestię, omawiając znaczenie prywatności w monitoringu wideo, techniki stosowane do anonimizacji materiału wideo oraz najlepsze praktyki w zakresie monitoringu CCTV i kamer monitorujących, a wszystko to przy zachowaniu zgodności z bezpieczeństwem i prywatnością.

II. Znaczenie prywatności w kamerach CCTV

W miarę jak technologia nadzoru staje się coraz bardziej wyrafinowana, rosną obawy dotyczące praw do prywatności. Nagrywanie osób na CCTV bez ich zgody rodzi pytania prawne i etyczne. Dlatego ochrona prywatności w monitoringu wizyjnym to nie tylko wyzwanie techniczne, ale także odpowiedzialność społeczna i prawna.

Ważne jest, aby zrozumieć, że prywatność nie polega jedynie na anonimowości; chodzi o kontrolowanie, jakie dane osobowe są rejestrowane, przechowywane i udostępniane oraz na jakich warunkach. Zapewnienie prywatności w kamerach bezpieczeństwa polega zatem na ochronie osób przed nieupoważnioną lub niepotrzebną inwigilacją. To prawo do prywatności ma kluczowe znaczenie dla wolnego i demokratycznego społeczeństwa, gdyż chroni jednostki przed potencjalnym niewłaściwym wykorzystaniem ich danych.

W kontekście RODO rozważania te nabierają dodatkowego znaczenia. Na przykład art. 15 RODO odnosi się konkretnie do nadzoru wideo i odnosi się do praw osób fizycznych do dostępu do zgromadzonych na ich temat danych osobowych. Podobnie ustawa o ochronie danych określa zasady i standardy regulujące przetwarzanie danych osobowych, w tym nagrań z telewizji przemysłowej, w celu ochrony prywatności i danych osobowych osób fizycznych. Te dwa rozporządzenia podkreślają konieczność odpowiedzialnego postępowania z danymi w monitoringu wideo, podkreślając znaczenie ochrony prywatności.

W ramach dalszego wspierania tych obaw dotyczących prywatności zasady „Prywatność już w fazie projektowania” i „Domyślna prywatność” kładą nacisk na proaktywne środki i ustawienia domyślne, które priorytetowo traktują prywatność. Aby lepiej zrozumieć te koncepcje, możesz przeczytać o różnych sposobach ochrony prywatności na blogu Gallio. Zasady te stanowią integralną część nowoczesnych ram ochrony danych, szczególnie w dziedzinie monitoringu CCTV, gdzie dane osobowe mogą zostać przechwycone nieumyślnie lub bez wyraźnej zgody.


III. Techniki anonimizacji materiału wideo: zamazanie twarzy i tablicy rejestracyjnej

Jedną z powszechnie stosowanych technik ochrony prywatności w nagraniach CCTV jest rozmycie. Metoda ta polega na zasłanianiu elementów umożliwiających identyfikację, takich jak twarze lub tablice rejestracyjne, w celu ochrony tożsamości poszczególnych osób w materiale wideo. Przyjrzyjmy się bliżej roli zamazywania twarzy i tablic rejestracyjnych w ochronie prywatności w kamerach CCTV.

Rozmycie twarzy w monitoringu CCTV

Twarze są znaczącym identyfikatorem w materiale wideo. Zamazywanie twarzy to szeroko stosowana technika anonimizacji materiału wideo i ochrony prywatności poszczególnych osób. Zaawansowane technologie rozmycia twarzy wykorzystują sztuczną inteligencję do rozpoznawania i zamazywania twarzy na nagraniach w czasie rzeczywistym lub nagranych. Należy jednak znaleźć równowagę pomiędzy skutecznym zamazaniem twarzy zapewniającym wystarczającą anonimowość a zachowaniem przydatności nagrań CCTV do analizy.

Zamazanie tablicy rejestracyjnej w monitoringu CCTV

Tablice rejestracyjne to kolejny ważny identyfikator, szczególnie w monitorowaniu ruchu i egzekwowaniu prawa. Podobnie jak twarze, tablice rejestracyjne można zamazać, aby zapewnić właścicielom pojazdów prywatność. Wyzwanie polega na tym, aby zasłaniać tablice rejestracyjne na tyle, aby chronić prywatność, ale nie utrudniać gromadzenia danych niezbędnych do analizy ruchu.

Aby zaspokoić te potrzeby, opracowano różne rozwiązania, wykorzystujące zaawansowane techniki, takie jak rozmycie, w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności bez uszczerbku dla użyteczności materiału filmowego.

Aplikacje do zamazywania twarzy i tablic rejestracyjnych - ankieta

W stale rozwijającej się dziedzinie monitoringu CCTV zapewnienie prywatności odgrywa kluczową rolę w szczegółowym monitorowaniu. Jednym z głównych sposobów osiągnięcia tego celu jest anonimizacja w materiale wideo elementów możliwych do zidentyfikowania, takich jak twarze i tablice rejestracyjne. Aby zaspokoić te potrzeby, opracowano różne rozwiązania, wykorzystujące zaawansowane techniki, takie jak rozmycie, w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności bez uszczerbku dla użyteczności materiału filmowego.

Jednym z takich rozwiązań jest Gallio PRO, unikalna na rynku oferta zapewniająca aplikację desktopową, dzięki której Twoje dane nie muszą być przesyłane do przetwarzania osobom trzecim. Ta dodatkowa warstwa bezpieczeństwa sprawia, że Gallio PRO jest solidną opcją dla osób dbających o prywatność danych.

Innym rozwiązaniem jest Brighter AI, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do skutecznego rozpoznawania i zacierania możliwych do zidentyfikowania cech. Jego innowacyjna technologia zapewnia dokładną anonimizację zarówno twarzy, jak i tablic rejestracyjnych w materiale filmowym w czasie rzeczywistym lub nagranym.

Celantur oferuje również kompleksowe rozwiązanie zarówno w zakresie zamazywania twarzy, jak i tablic rejestracyjnych. Wykorzystując zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, zapewnia wysokiej jakości anonimizację, zapewniając ochronę prywatności przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych potrzebnych do analizy.

Wreszcie, Secure Redact zapewnia solidne rozwiązanie do anonimizacji materiału wideo. Wykorzystuje zaawansowane techniki oparte na sztucznej inteligencji, aby skutecznie rozpoznawać i zamazywać twarze i tablice rejestracyjne, zapewniając ochronę prywatności w różnych kontekstach monitorowania CCTV.

Zamazanie twarzy i tablic rejestracyjnych – podsumowanie

Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od konkretnych potrzeb i wymagań. Kluczem jest znalezienie równowagi pomiędzy skuteczną anonimizacją a zachowaniem użyteczności materiału CCTV do analizy. Rozwiązania te stanowią przykład postępu technologicznego w tej dziedzinie, zapewniającego zachowanie prywatności w dobie powszechnej technologii telewizji przemysłowej.

Wśród tych rozwiązań wyróżnia się Gallio PRO oferująca lokalne przetwarzanie danych. Zamiast wysyłać dane na zdalny serwer, Gallio PRO przetwarza wszystkie dane na Twoim komputerze lokalnym, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Ta możliwość lokalnego przetwarzania jest szczególnie korzystna dla organizacji zajmujących się informacjami wrażliwymi, ponieważ dodatkowo minimalizuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych.

Ponadto Gallio PRO oferuje bezpłatną wersję demonstracyjną, która pozwala wypróbować oprogramowanie przed podjęciem zobowiązania. Daje to potencjalnym użytkownikom możliwość przetestowania możliwości oprogramowania w ich specyficznych kontekstach i sprawdzenia, jak może się ono przyczynić do zachowania prywatności w kamerach CCTV. Demo można pobrać na stronie pobierania Galio PRO, co zapewnia łatwy dostęp i łatwiejszą instalację osobom zainteresowanym poznaniem zalet tego unikalnego rozwiązania.


IV. Najlepsze praktyki dotyczące monitoringu CCTV i kamer bezpieczeństwa

Monitoring CCTV jest potężnym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo i ochronę, ale należy z niego korzystać w sposób odpowiedzialny. Oto kilka najlepszych praktyk w zakresie monitorowania CCTV, które równoważą potrzeby bezpieczeństwa z prawem do prywatności.

  1. Ograniczenie celu: Monitoring CCTV powinien mieć jasny, zgodny z prawem cel. Skala i zakres monitorowania powinny być proporcjonalne do tego celu. Na przykład system CCTV używany do celów bezpieczeństwa nie powinien być używany do monitorowania produktywności pracowników.
  2. Przejrzystość: Powinny istnieć wyraźne znaki informujące osoby, że są pod nadzorem telewizji przemysłowej. Przejrzystość obejmuje również informowanie ludzi o tym, do czego dane są wykorzystywane i jak długo będą przechowywane.
  3. Minimalizacja danych: Zasada minimalizacji danych oznacza gromadzenie tylko niezbędnych danych i przez możliwie najkrótszy czas. Należy unikać niepotrzebnego nadzoru lub nadmiernego przechowywania multimediów.
  4. Kontrola dostępu: Dostęp do kamer wideo i nośników danych powinien być ściśle kontrolowany i rejestrowany. Tylko upoważnione osoby powinny mieć możliwość przeglądania, przechowywania i udostępniania danych.
  5. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych: Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych jest niezbędna. Obejmuje to przepisy regulujące korzystanie z telewizji przemysłowej, takie jak te określone przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
  6. Anonimizacja danych: Istotnym elementem zachowania prywatności w monitoringu CCTV jest anonimizacja zbieranych danych. Proces ten polega na zasłanianiu lub usuwaniu wszelkich informacji umożliwiających identyfikację, takich jak twarze lub tablice rejestracyjne, w celu zapewnienia prywatności. Technologie anonimizacji, takie jak te wspomniane wcześniej, mogą pomóc w osiągnięciu tego celu, zachowując jednocześnie użyteczność danych do celów analizy i bezpieczeństwa.

V. Udostępnianie nagrań: Zapewnienie zgodności z bezpieczeństwem i prywatnością

Udostępnianie nagrań z telewizji przemysłowej organom ścigania, organizacjom zewnętrznym lub osobom prywatnym rodzi kilka problemów związanych z prywatnością. Dlatego niezwykle ważne jest ustanowienie i przestrzeganie rygorystycznych protokołów w celu zapewnienia zgodności z bezpieczeństwem i prywatnością.

Po pierwsze, cel udostępniania musi być zgodny z prawem i konieczny. Muszą istnieć jasne i określone kryteria określające, kiedy i komu można udostępniać nagrania.

Po drugie, zgodnie z art. 15 RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych wymagana jest anonimowość udostępnianych materiałów. Artykuł 15 RODO szczegółowo określa tę konieczność:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo dostępu do danych osobowych oraz następujących informacji: cele przetwarzanie; kategorie danych osobowych, których to dotyczy; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

W tym szczegółowym przepisie stanowczo podkreśla się, że jeżeli udostępnienie materiału filmowego może prowadzić do identyfikacji poszczególnych osób, należy w miarę możliwości uzyskać wyraźną zgodę. Techniki takie jak zamazywanie twarzy i tablic rejestracyjnych są nieocenionymi narzędziami zapewniającymi taki poziom anonimizacji. Narzędzia umożliwiające skuteczną anonimizację opisano szczegółowo w drugiej części tego artykułu.

Nagrania muszą być również szyfrowane, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem podczas przesyłania i przechowywania. Ponadto strona otrzymująca powinna być zobowiązana do przestrzegania tych samych standardów prywatności i bezpieczeństwa, co strona przekazująca. Środki te mogą pomóc zapewnić, że udostępnianie nagrań z telewizji przemysłowej nie narusza praw do prywatności.

Ponadto niezbędne jest ustanowienie kompleksowej ścieżki audytu dla każdego przypadku dostępu i udostępniania danych. Ten dziennik audytu pomaga zachować przejrzystość i odpowiedzialność w zakresie wykorzystania nagrań CCTV.VI. Wniosek: znalezienie równowagi pomiędzy prywatnością i bezpieczeństwem w zdalnym monitorowaniu CCTV

Monitoring CCTV odgrywa zasadniczą rolę w naszym nowoczesnym społeczeństwie, od zapewnienia bezpieczeństwa po informowanie o planowaniu urbanistycznym. Jednak rozprzestrzenianie się kamer monitorujących IP stanowi również poważne wyzwanie dla prywatności osobistej.

Kluczem do poruszania się po tym złożonym krajobrazie jest znalezienie właściwej równowagi. Systemy telewizji przemysłowej muszą być projektowane i obsługiwane z myślą o prywatności. Wiąże się to ze stosowaniem technik takich jak zamazywanie twarzy i tablic rejestracyjnych, przestrzeganiem najlepszych praktyk w zakresie działania telewizji przemysłowej oraz ścisłym przestrzeganiem przepisów i wytycznych dotyczących ochrony danych.

Naukowcy robią postępy w projektowaniu systemów wspierających analizę materiału wideo przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. Obiecującym przykładem jest Privid – system opracowany przez informatyka z MIT Franka Cangialosiego i jego zespół. Privid umożliwia analitykom wyodrębnianie danych statystycznych z materiału wideo bez ujawniania danych osobowych, co pokazuje możliwość osiągnięcia równowagi pomiędzy użytecznością a prywatnością w monitoringu wideo CCTV.

Wraz z rozwojem technologii zmieniają się także wyzwania, przed którymi stoimy. Kluczem jest wspieranie ciągłego dialogu z udziałem technologów, ekspertów prawnych, decydentów i społeczeństwa. Tylko wtedy możemy zapewnić, że postęp w monitoringu CCTV będzie służył potrzebom społecznym bez naruszania praw jednostki do prywatności.

W miarę upływu czasu narzędzia takie jak Privid oferują wgląd w przyszłość, w której prywatność i bezpieczeństwo mogą współistnieć w harmonii, zapewniając plan działania zarówno innowatorom, jak i decydentom. Kładąc nacisk na zasady uwzględniania prywatności już w fazie projektowania, stosowanie technik anonimizacji i ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie danych, możemy wykorzystać zalety monitoringu CCTV, chroniąc jednocześnie indywidualne prawa do prywatności.

W celu dalszej lektury na ten temat polecam ten wnikliwy artykuł na temat zagrożeń dla prywatności związanych z systemami CCTV i sposobów ich ograniczania.

Na koniec pamiętajmy, że prywatność nie jest przeszkodą w postępie — jest jego integralną częścią. Naszym wyzwaniem nie jest wybór między bezpieczeństwem a prywatnością, ale dążenie do obu. Ponieważ technologia stale się rozwija, naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby rozwijała się ona w sposób zapewniający poszanowanie i przestrzeganie naszych praw podstawowych.

Zastrzeżenie prawne: Informacje zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady prawnej. Nie jesteśmy prawnikami wykonującymi zawód i jako taki ten artykuł nie powinien zastępować profesjonalnej porady prawnej. W każdym konkretnym przypadku zdecydowanie zalecamy konsultację z wykwalifikowanym prawnikiem, aby rozwiązać Twoje unikalne wątpliwości prawne i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.