Wyzwania związane z prywatnością i bezpieczeństwem monitoringu wizualnego na kolei i stacjach kolejowych

Jakub Tazbir
25.02.2024

I. Wstęp

Koleje i dworce kolejowe, krytyczne elementy nowoczesnej infrastruktury transportowej, w coraz większym stopniu wykorzystują technologie monitorowania wizualnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Integracja systemów nadzoru w tych obszarach publicznych stwarza jednak poważne wyzwania w zakresie prywatności i bezpieczeństwa. W artykule przeanalizowano uwarunkowania prawne stojące za monitoringiem wizyjnym na kolei i stacjach kolejowych, podkreślając znaczenie przestrzegania RODO, prawa dostępu i środków ochrony prywatności. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ogólnymi aspektami ochrony danych w dobie monitoringu wizualnego w transporcie. Więcej informacji na temat zapewnienia prywatności w monitoringu CCTV znajdziesz także w innym artykule na naszej stronie.

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO, które jest bliźniaczą wersją RODO dla Wielkiej Brytanii, przyniosły znaczące zmiany w sposobie, w jaki organizacje przetwarzają dane osobowe. Branża kolejowa zmierza w kierunku szerszego i bardziej innowacyjnego wykorzystania danych osobowych.

II. Zastosowanie technologii monitoringu wizyjnego w kolejach i na stacjach kolejowych

Inteligentne systemy transportowe będą odgrywać kluczową rolę we współczesnych krajach i inteligentnych miastach przyszłości. Szczególnie transport kolejowy zyskuje na uwadze jako obiecujące rozwiązanie pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z mobilnością na dużych obszarach miejskich. W miarę ewolucji kolei i dworców kolejowych, aby sprostać potrzebom szybko zmieniającego się globalnego świata, przyjęcie technologii monitorowania wizualnego staje się koniecznością. Kamery CCTV, strategicznie rozmieszczone na stacjach kolejowych i w pociągach, odstraszają przestępców i pomagają szybko reagować na zdarzenia. CCTV ma wszechstronne zastosowanie, pozwala na identyfikację i śledzenie podejrzanych oraz ich ruchów po zgłoszonym zdarzeniu. Zdjęcia pochodzące ze stacji kolejowych i systemów CCTV są regularnie przesyłane lokalnej policji i innym agencjom, a także często udostępniane mediom. W sądach stosuje się nagrania z kamer CCTV jako część pakietu dowodów. Nagrania wideo mogą często odgrywać bardzo ważną rolę w doprowadzeniu winnego przed wymiar sprawiedliwości, nawet zanim sprawa trafi do sądu, dowody z telewizji przemysłowej przedstawiane podejrzanemu lub jego przedstawicielowi prawnemu często przekonują go do przyznania się do winy, oszczędzając czas policji, sądu i świadków. Monitoring wizualny na kolei i stacjach kolejowych daje możliwości poprawy bezpieczeństwa, nadzorowania wdrożonych procedur bezpieczeństwa, zarządzania zdarzeniami i ochrony mienia. Bardzo często nagrania stanowią dowód w postępowaniu sądowym i stanowią podstawę do roszczeń, zwykle niezbędną.

Oczywiście, chociaż korzyści są bezdyskusyjne, istnieje ryzyko dla prywatności milionów ludzi na całym świecie. Weź pod uwagę, że każda osoba korzystająca z transportu publicznego jest codziennie rejestrowana przez wiele kamer rejestrujących jej wygląd, wizerunek i zachowanie. Doszło właściwie do tego, że mało kto jest w stanie podać dokładną liczbę kamer zainstalowanych w systemach transportowych (a liczba ta stale rośnie). Z badań przeprowadzonych przez CCTV.co.uk wynika, że w Londynie jest obecnie 1 kamera CCTV na 13 osób, co oznacza, że obecnie w Londynie jest 691 000 kamer CCTV, co oznacza, że przeciętny londyńczyk jest przyłapany na monitoringu CCTV 300 razy dziennie. Jeśli chodzi o transport, na stacjach londyńskiego metra znajduje się 15 576 kamer CCTV. Liczby są wręcz przytłaczające, biorąc pod uwagę, że każda z tych kamer rejestruje ogromną ilość danych. Wydaje się, że Wielka Brytania posiada dużą ilość monitoringu CCTV, jednak tendencję do zwiększania liczby kamer i nadzoru w przestrzeni publicznej i środkach transportu można zaobserwować na całym świecie (oraz w Unii Europejskiej). Do końca 2024 r. każda większa stacja w Niemczech zostanie wyposażona w nowoczesną technologię wideo. Obecnie Deutsche Bahn obsługuje łącznie prawie 50 000 kamer wideo w pociągach i na stacjach. Nic więc dziwnego, że zbieranie tak dużej ilości informacji obwarowane jest wieloma wymogami – z RODO na czele.

III. Zgodność z RODO w monitoringu wizualnym: prawo dostępu i ochrona prywatności

Ponieważ koleje i stacje kolejowe korzystają z monitoringu wizualnego w celu wzmocnienia bezpieczeństwa, konieczne staje się poruszanie po złożonym krajobrazie przepisów o ochronie danych, z RODO (RODO dla Wielkiej Brytanii) na pierwszym planie.

W RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Ponadto możemy dowiedzieć się, że możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka specyficznych czynników tożsamość fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej. Definicja jest otwarta i jeżeli nagranie lub zdjęcie osoby uchwycone przez monitoring wideo może zostać wykorzystane do zidentyfikowania tej osoby (bezpośrednio lub pośrednio), uznaje się ją za dane osobowe. Zatem jeśli przetwarzasz takie dane (dane osobowe), tj. przechowujesz, utrwalasz, wykorzystujesz, ujawniasz i nie tylko – podlegasz przepisom RODO i musisz przestrzegać jego wymogów.

Jeżeli w grę wchodzą dane osobowe, RODO przyznaje określone prawa osobom, których dane są przetwarzane. Jednym z nich jest prawo dostępu osoby, której dane dotyczą – osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych osobowych, które jej dotyczą, oraz możliwość łatwego korzystania z tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, aby mieć świadomość, i zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem. Prawo dostępu daje osobie fizycznej prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, a także innych informacji uzupełniających, o ile nie narusza to praw innych osób. Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa dostępu można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Istnieje 6 podstaw prawnych stanowiących podstawę przetwarzania danych (bez spełnienia choćby jednej z nich przetwarzanie danych osobowych jest niedopuszczalne). W przypadku nagrań wideo monitoring ten może działać na różnych płaszczyznach (poprawa bezpieczeństwa, ochrona mienia, zapewnienie wsparcia operacyjnego itp.), problem zaczyna się jednak w momencie konieczności udostępnienia lub ujawnienia nagrań zawierających wizerunki osób inne, niezwiązane ze sobą osoby. Dzieje się tak dlatego, że może zaistnieć sytuacja, w której osoba (osoba, której dane dotyczą) lub osoba prawna zażąda dostępu do nagrań i ma do tego prawo. Dane osobowe (wizerunek) osoby mogą zostać ujawnione, jeżeli przemawia za tym istotna konieczność (np. osoba popełniła przestępstwo lub wynika to z innego, prawnie uzasadnionego interesu). Rzadko jednak zdarza się, że na nagraniu jest tylko zainteresowana osoba, jeśli w nagraniu są inne osoby, należy zapewnić jej prywatność. W takim przypadku potrzebna byłaby zgoda osoby, której dane dotyczą, na udostępnienie jej wizerunku, jednak zgoda na mocy RODO obwarowana jest wieloma warunkami. Zgoda powinna być wyrażona w drodze wyraźnego aktu potwierdzającego, stanowiącego dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, np. poprzez oświadczenie pisemne, w tym drogą elektroniczną, lub oświadczenie ustne. Niemożliwe jest zatem skuteczne zebranie zgody od osób, które zostały utrwalone przez kamery na wypadek konieczności udostępnienia nagrania osobom trzecim. Należy pamiętać, że zgoda jest najsłabszą podstawą prawną przetwarzania, ponieważ można ją w każdej chwili wycofać.

W związku z tym uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą, nie zawsze jest możliwe, na przykład gdy kamery CCTV zainstalowane przez władze na ulicy w celu identyfikacji przestępców i zapobiegania przestępstwom zawierają wizerunki wielu osób. Takie sytuacje były już przedmiotem wielu spraw sądowych i mają swój początek w czasach, gdy prawa do prywatności nie były dobrze ugruntowane w systemach prawnych (Peck przeciwko Wielkiej Brytanii, 2003). Następnie w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzono, że w przypadku gdy osoby utrwalone na nagraniach CCTV odmawiają wyrażenia zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku, podmiot odpowiedzialny za monitoring powinien rozważyć inne rozwiązania, np. zamaskowanie obrazu przed ujawnieniem. Wizerunek poszczególnych osób jest jednocześnie ich danymi osobowymi, w omawianym przypadku możliwe było rozpoznanie osoby, którą utrwalono na podstawie „charakterystycznej fryzury i wąsów, dzięki czemu była ona łatwo rozpoznawalna dla każdego, kto ją znał”. Dlatego jeśli korzystasz z systemu monitoringu, musisz mieć odpowiednie narzędzia do zarządzania nim.

IV. Zapewnianie anonimowości i zabezpieczanie nagranych materiałów: zamazywanie twarzy i anonimizacja wideo

Aby chronić prywatność osób monitorowanych przez systemy nadzoru wizualnego, firmy transportowe powinny zbadać nowe mechanizmy, takie jak stosowanie zamazywania twarzy i anonimizacji wideo. Wynika to również z zawartej w RODO koncepcji Privacy by Design wskazującej, że ochronę danych w procedurach przetwarzania danych najlepiej zachować, gdy jest ona już zintegrowana z technologią w momencie jej tworzenia. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie kamer monitoringu, już na samym początku powinieneś pomyśleć o prywatności i wdrożyć odpowiednie mechanizmy podczas konfiguracji systemu. Do takich mechanizmów zalicza się określenie liczby kamer, lokalizacji, sposobu działania i monitorowania, informacji o monitoringu, ale także zasad, kto i na jakich zasadach ma do nich dostęp oraz komu nagrania mogą być udostępniane. W przypadku ujawnienia należy się zastanowić, jak w praktyce ujawnić nagranie, nie naruszając przy tym prywatności innych osób. Nieocenione będą narzędzia technologiczne zapewniające zgodność ze standardami RODO, takie jak zamazywanie twarzy i anonimizacja wideo.

Rozmycie twarzy

Skuteczne rozmycie twarzy polega na wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów do wykrywania i ukrywania rysów twarzy na nagraniach z monitoringu. Celem jest uniemożliwienie rozpoznania poszczególnych osób, a jednocześnie umożliwienie analizy incydentów i zachowań. Proces zamazywania powinien być dokładny i spójny, zapewniając zasłonięcie wszystkich możliwych do zidentyfikowania twarzy w całym materiale filmowym.

Anonimizacja wideo

Anonimizacja wideo wykracza poza zwykłe zamazanie twarzy i obejmuje różnorodne techniki kompleksowej ochrony prywatności danej osoby. Śledzenie obiektów i rozmycie to kluczowe elementy, umożliwiające dynamiczną anonimizację różnych elementów materiału wideo. Takie podejście gwarantuje ukrycie nie tylko twarzy, ale także innych elementów umożliwiających identyfikację, takich jak tablice rejestracyjne czy charakterystyczny ubiór. Metodologia polega na mapowaniu i śledzeniu obiektów lub osób w ruchu w polu obserwacji. Następnie do gry wchodzą algorytmy, które stosują środki anonimizacji, takie jak pikselizacja lub zastępowanie, aby ukryć te elementy. Anonimizując nagrania wideo, firmy nie tylko przestrzegają RODO (i brytyjskiego RODO), ale także minimalizują ryzyko nieuprawnionego dostępu i niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.

Zastosowanie technologii dostosowanej do indywidualnych potrzeb

Stosowanie zaawansowanego zamazywania twarzy i anonimizacji wideo ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania pasażerów i zgodności z przepisami o ochronie danych. Chociaż zapewnienie prywatności może wydawać się skomplikowane, istnieją proste sposoby zapewnienia zgodności i utrzymania skuteczności systemów monitorowania.

Zamazywanie twarzy i anonimizacja wideo to kluczowe elementy ochrony prywatności osób, które można zastosować na kolei i dworcach kolejowych. Chociaż zapewnienie prywatności może wydawać się skomplikowane, z pewnością istnieją sposoby na zapewnienie zgodności wraz ze skutecznym monitorowaniem.

Środki anonimizacji pozwalają w łatwy sposób przestrzegać RODO.

V. Reagowanie na incydenty: udostępnianie wideo na żądanie i udostępnianie nagrań przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z RODO

W przypadku incydentu lub dochodzenia firmy zaangażowane w monitorowanie lub odpowiedzialne za monitorowanie mogą zostać zobowiązane do dostarczenia materiału wideo organom ścigania lub innym upoważnionym stronom, ale także osobom fizycznym. Kluczowe jest zapewnienie, że ujawnienie takich zapisów będzie zgodne z wymogami RODO.

Prawo dostępu

Przedsiębiorstwa powinny ustanowić proces reagowania na wnioski, zapewniając, że udostępnianie nagrań ogranicza się do tego, co jest konieczne i proporcjonalne do celu. Dostępu do nagrań z monitoringu można żądać na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Podmioty korzystające z systemów nadzoru muszą być przygotowane na szybkie i przejrzyste załatwienie takich wniosków. Artykuł 15 RODO gwarantuje prawo dostępu do przetwarzanych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Oznacza to, że nie tylko upoważnione urzędy, organy rządowe i organy ścigania, takie jak policja, mogą żądać zdjęć lub nagrań. Każdy, kto został uwieczniony na zdjęciu lub filmie, może zażądać kopii materiału, w którym został uchwycony, pod pewnymi warunkami – niedopełnienie tych obowiązków może skutkować wysokimi karami finansowymi (i obowiązkiem wdrożenia praktyk zgodnych z RODO) ).

Artykuł 15 przyznaje osobom fizycznym prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące, a także prawo dostępu do tych danych/otrzymania ich kopii, jeżeli ma to miejsce. W kontekście monitorowania transportu obejmuje to udostępnianie nagrań, na podstawie których można zidentyfikować poszczególne osoby. Prośby o dostęp powinny być rozpatrywane niezwłocznie (w ciągu jednego miesiąca), a dostarczony film powinien zostać zredagowany w celu wykluczenia wszelkich informacji niezwiązanych z osobą wnioskującą – oznacza to, że takie nagranie nie może naruszać praw do prywatności innych osób. Aby to osiągnąć, konieczne może być zastosowanie zaawansowanych technik anonimizacji, takich jak zamazywanie twarzy i anonimizacja wideo, które są niezbędne do ochrony tożsamości niepowiązanych osób.

VI. Wniosek:

Ponieważ linie kolejowe i dworce kolejowe są zaangażowane we wdrażanie technologii monitoringu wizualnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa, potrzeba szczegółowego zrozumienia kwestii prawnych i etycznych staje się nie tylko koniecznością, ale także odpowiedzialnym zachowaniem przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

Podejmowanie nowych działań zapewniających bezpieczeństwo wiąże się z poszanowaniem prawa pasażerów do prywatności. Balansując innowacyjność technologiczną i odpowiedzialność prawną w dobie nowożytnej, przewoźnicy kolejowi i inne podmioty zainteresowane monitorowaniem stacji kolejowych i linii kolejowych powinni wdrożyć systemy umożliwiające udostępnianie nagrań w taki sposób, aby nagrania nadal służyły celowi, ale nie naruszały prawa prawa innych osób.

Odpowiednie przygotowanie nagrań wymaga precyzyjnego i specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego zarówno zamazanie twarzy, jak i anonimizację danych.

Gallio dostarcza Ci unikalne rozwiązanie do ochrony prywatności oparte na sztucznej inteligencji. Algorytmy rozmywają twarze, czyniąc je praktycznie niemożliwymi do rozpoznania, pozostawiając jednocześnie nienaruszoną jakość obrazu. Nasze profesjonalne narzędzia odpowiadają potrzebom firm transportowych lub zajmujących się monitoringiem, pozwalając im zastosować skuteczne rozwiązanie zapewniające zgodność z RODO i najlepszymi praktykami.

Bezpłatną wersję demonstracyjną Gallio.pro można pobrać TUTAJ.